วัดพระนอนพุทธไสยาสน์

วัดพระนอนพุทธไสยาสน์ ตั้งอยู่บนเนินเขาเช่นเดียวกับวัดพระยืนพุทธบาทยุคลและวัดพระแท่นศิลาอาสน์อยู่ฝั่งตรงข้ามกับทั้งสองวัดดังกล่าว สิ่งสำคัญภายในวัด คือ พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ แต่เดิมประดิษฐานไว้ในพระมณฑป แต่ปัจจุบันอยู่อาคารที่ทาง วัดจัดสร้างขึ้นเพื่อป้องกันดูแลรักษาเป็นพิเศษ ลักษณะของพระพุทธรูปนั้นมีพระพุทธลักษณะที่งดงามเยือกเย็นเป็นที่ศรัทราของผู้มานมัสการเป็นอย่างยิ่ง

วัดพระนอนพุทธไสยาสน์. ตาบลทุ่งยั้ง อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียรและมีพระเขนย (หมอน) รองรับบางแบบพระเขนย วางอยู่ใต้พระกัจฉะ (รักแร้) อ่านต่อ