ป่าอนุรักษ์บ้านโปง

ป่าอนุรักษ์บ้านโปง บ้านโปงเป็นชุมชนชาวไทยใหญ่ ที่มีการรักษาป่ามาตั้งแต่เมื่อตั้งหมู่บ้านในปี 2441 แต่การลักลอบตัดไม้ของกลุ่มทุนในอดีต ทำให้ป่าเสื่อมโทรมและลำห้วยแห้งแล้ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่นี้เมื่อปี 2521 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำโครงการพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำและแหล่งน้ำในพื้นที่รอบบ้านโปง และเสด็จมาทอดพระเนตรติดตามผลอีกสองครั้ง

การดำเนินตามแนวพระราชดำริของชาวบ้านโปง ช่วยพลิกแผ่นดินที่เคยกันดารที่สุดในอำเภอสันทราย ให้กลายเป็น “แผ่นดินทอง” เป็นป่าชุมชนและห้องเรียนธรรมชาติผืนใหญ่ที่อยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่มากที่สุด อ่านต่อ

ตลาดโก้งโค้ง

ตลาดโก้งโค้ง เป็นตลาดโบราณย้อนยุคที่น่าสนใจแห่งหนึ่งเรียกว่า บ้านแสงโสม ลักษณะเป็นบ้านเรือนไทยหมู่ใหญ่ คงความเป็นสถาปัตยกรรมไทยโบราณ และสามารถสัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆ แบบสมัยกรุงศรีอยุธยา และพบกับวิถีชีวิตของไทยในอดีตที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

บริเวณบ้านแสงโสม ในอดีตเป็นด่านขนอน (ด่านเก็บภาษีในอดีต) และเป็นสถานที่ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านานาชนิด ทั้งที่เป็นสินค้าชุมชนและสินค้าที่มาจากต่างเมือง

ส่วนคำว่า ตลาดโก้งโค้ง นั้น เป็นคำที่ใช้เรียกตลาดในสมัยโบราณที่เคยมีคู่กับกรุงศรีอยุธยามาเป็นเวลานาน โดยคนขายสินค้าจะนั่งขายสินค้าอยู่บนพื้นดิน ดังนั้นคนที่มาซื้อสินค้าจะต้อง โก้งโค้ง เพื่อเลือกดูสินค้าที่ตนสนใจ

โดยอากัปกริยาโก้งโค้งของคนไทยนั้น ทำได้สุภาพ นุ่มนวล เป็นกิริยาที่แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน ภายในตลาด จำหน่ายพืช ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษจากสวนชุมชน สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารคาว-หวานนานาชนิด โดยพ่อค้าแม่ค้าจะแต่งกายชุดไทยย้อนยุค  อ่านต่อ

วัดสระมณี

วัดสระมณี สร้างเมื่อพุทธศักราช 2338 เนื่องจากแต่เดิมวัดสระมณี มีสระหนึ่งสระผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่ามีลูกแก้วชนิดหนึ่งลอยขึ้นมาจากสระเปล่งแสงประกายงดงามมากเมื่อชาวบ้านมาตั้งวัดขึ้น ณ ที่บ้านผักตบจึงใช้ชื่อนี้ว่า ‘’วัดสระมณีโชติ’’ ต่อมาหลายปีคำว่า โชติ หายไปเหลือแต่คำว่า สระมณี จึงได้ใช้เป็นชื่อวัดในปัจจุบัน อ่านต่อ

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่เลขที่ 999 ตำบล ไพรพัฒนา อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552   อ่านต่อ

วัดพระธาตสวนตาล

วัดพระธาตสวนตาล อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวัดมีสถูปเจดีย์ลักษณะเหมือนกับธาตุพนม มีเรือโบราณหรือเรือเจ้าแม่หงส์ทองที่ขุดพบในลำน้ำชี พระธรรมเทโวเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริด ประทับนั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัยศิลปะแบบลาวเป็นพระคู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง ปีใดที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านจะนิมนต์องค์พระลงไปแห่รอบ ๆ หมู่บ้าน เพื่อให้ฝนตกและให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ จนเกิดประเพณีแห่พระธรรมเทโว ขึ้นทุกปี

ประวัติวัดธาตุสวนตาล อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตามที่มีการบันทึกไว้ เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 16 ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถกว้าง 9.30 เมตร ยาว 21.30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2518 ศาลาการเปรียญ กว้าง 13.50 เมตร ยาว 30 เมตร เป็นอาคารไม้ เพดานมีภาพจิตรกรรมที่สวยงาม และกุฏิสงฆ์ จํานวน 3 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลังและครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง
วัดธาตุสวนตาล ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2207 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2518 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 34.50 เมตร ยาว 59.60 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส คือ รูปที่ 1 พระใบฎีกาขุนราม ญาณธโร รูปที่ 2 พระครูเกษมบุญญาภิราม
พระธาตุสวนตาล

เป็นสถูปหรือเจดีย์ประธานของวัดธาตุสวนตาล ก่อด้วยอิฐเผาแกะสลักปูนปั้นเป็นลวดลายซุ้มเรือนแก้วทั้งสี่ด้าน ฉาบด้วยพระทาย (พระทาย คือ การนำหินมาบดหรือตำให้ละเอียดผสมกับน้ำอ้อย ยางบง หนังควายแห้งเผาไฟแล้วตำ ผสมกันในหลุมดินแล้วตำให้ละเอียดเนื้อเดียวกัน จะมีคุณภาพหรือความเหนียวคล้ายกับปูนซีเมนต์) เป็นรูปทรงเลียนแบบพระธาตุพนม ทรงสี่เหลี่ยม ฐานกว้าง 9×9 เมตร สูง 18 เมตร จากการเล่าของท่านเจ้าคุณพระนิโรธรักขิต ได้กล่าวถึงความเป็นมาขององค์พระธาตุสวนตาลนี้ไว้ว่าพระธาตุนี้สร้างขึ้นในยุคสมัยสร้างพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ลักษณะสัณฐานเหมือนกับธาตุพนม

ประวัติการก่อสร้าง วัดพระธาตสวนตาล ภายหลังจากพระครูโพนเสม็ดได้พาผู้คนออกจากอำนาจรัฐหลวงพระบางและเวียงจันทน์ กระจายไปตามลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำชี เมื่อประมาณ พ.ศ.2233 พระครูโพนเสม็ดได้ก่อตั้งนครจำปาสักขึ้น และได้ไปรับเจ้าหน่อกษัตริย์ ราชบุตรของกษัตริย์องค์ก่อนแห่งนครเวียงจันทร์มาครองนคร โดยมีอาณาเขตครอบคลุม “ยางสามต้น อ้นสามขวย หลักทอดยอดยาง” มี 8 เมือง ดังนั้น ประเทศลาวเมื่อประมาณ พ.ศ.2256 จึงมี 3 ก๊ก 3 นคร

ประมาณ พ.ศ.2236 ซึ่งตรงกับช่วงปลายของรัฐสมัยพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยานั้น พระครูโพนเสม็ดได้ป่าวชวนเจ้าเมืองเล็กเมืองน้อย ทั้งตามฝั่งแม่น้ำโขงใต้นครเวียงจันทน์ และตามลุ่มน้ำย่อยอื่น ๆ รวมทั้งลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำชี ให้ไปร่วมบูรณะพระธาตุพนมขึ้นมาใหม่ จนแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2245 ระหว่างการบูรณะพระธาตุพนมอยู่นั้นเหล่าเจ้าเมืองตามลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำชีและเมืองตามถิ่นขอมหลายเมืองไปร่วมไม่ทัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุเทียมรูปองค์พระธาตุพนมขึ้นที่วัดท่าแขก(วัดพระธาตุสวนตาล) ซึ่งน่าจะก่อสร้างระหว่าง พ.ศ.2245-2255

เมื่อเวลาผ่านไปพระธาตุได้ผุกร่อนทรุดโทรมและพังทลายลงเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2518 เวลา 09.30 น. ตรงกับวันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  อ่านต่อ

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนบท หนองเอาะ-หนองสิม

หนองเอาะ-หนองสิม ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเอาะ หมู่๑๓ และบ้านหนองสิม หมู่ ๑๔ เป็นหมู่บ้านแฝดอยู่ชิดติดกัน

อาชีพหลักของชาวบ้านคือการทำนา ทำสวน และค้าขาย ทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการลด รายจ่าย เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว ลดละเลิกอบายมุข ด้านการเพิ่มรายได้

โดยการสร้างกลุ่มอาชีพ เช่น เพาะเห็ด เลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ แปรรูปอาหาร ตัดเย็บเสื้อผ้า ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมอย่างน้อย ปีละ ๑ หมื่นถึง ๒ หมื่นบาทต่อครัวเรือน นอกจากนี้ อ่านต่อ

พัทยาน้อย

พัทยาน้อย เป็นเรือนแพร้านอาหารเรียงรายให้เลือกใช้บริการกันตามชอบใจ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการมากกว่า 15 ร้าน แต่ละที่จะสร้างจุดเด่นของตัวเองขึ้นมา บางแห่งมีเครื่องเล่นแบบสวนน้ำ บางแห่งสร้างสระว่ายน้ำในร่ม หรือมีเครื่องเล่นแปลกแตกต่างมาแข่งกันดึงดูดลูกค้า อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี นับเป็นอุทยานที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินท่องไพร และนักท่องเทียวที่นิยมการท่องไพรแบบลุยๆ ด้วยธรรมชาติของป่าเขาที่สวยงาม และสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2535 เพื่อ อ่านต่อ

แมลงปอ ฮอล์ แอนด์การ์เด้น

แมลงปอ ฮอล์ แอนด์การ์เด้น จุดเริ่มต้นของการทำฟาร์มเกษตรแห่งนี้ขึ้นมามีสาเหตุมาจากการที่อยากสร้างสถานที่ท่องเที่ยวและสร้างการเกษตรให้รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

รวมถึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเกิดให้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวหันมาสนใจการเกษตรใน จ.พะเยา เพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มทำขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน
อีกทั้งยังได้ช่วยให้คนในชุมชนที่เข้ามาทำงานกับฟาร์มได้มีรายได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังทำให้แมลงปอ สมาร์ทฟาร์ม เป็นหัวใจของการเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวและเกษตรปลอดสารพิษเพื่อการจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคจะได้รับคุณประโยชน์ในพืชผักและอยากผลไม้จากทางฟาร์มได้อย่างปลอดภัย
โดยแมลงปอ สมาร์ทฟาร์มมีเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่  อ่านต่อ

แก่งก้อ

แก่งก้อ ตั้งอยู่ ในอุทยานแห่ชาติแม่ปิง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นทะเลสาบเที่เกิดขึ้นมาจากผลพวงจากการสร้างเขื่อนภูมิผลอยู่ทางตอนบน ของเขื่อน แก่งก้อเป็นเวิ้งน้ำขนาดใหญ่เกิดจากลำห้วยแม่ก้อไหลมาบรรจบแม่น้ำปิง

ที่นี่มีบรรยากาศที่สวยงามทิวทัศน์และบรรยากาศโดยรอบ ของทะเลสาบแก่งก้อที่ห้อมล้อมด้วยขุนเขา มีบรรยากาศต้นไม้ที่เขียวขจีเหมาะแก่การพักผ่อนกับธรรมชาติท่ามกลางทะเลสาบ  อ่านต่อ